Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

    

 

 

Aan mevrouw drs. E.I. Schippers
Informateur
p/a Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


                                                                                                                         Den Haag, 26 april 2017

 

Geachte mevrouw Schippers,


Hiermee ontvangt u de notitie “Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt”, die is
opgesteld door de Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties als inbreng bij de formatiebesprekingen.
Wij verzoeken u de bij de formatie betrokken partijen van de inhoud van onze notitie in kennis te stellen
en deze op de agenda te plaatsen van de formatiebesprekingen.


Het huidige arbeidsmarktbeleid is onvoldoende toekomstbestendig. Hoge werkgeversrisico’s als
loondoorbetaling bij ziekte, de WWZ en het ontslagrecht verhinderen werkgevers om werknemers aan
zich te binden. De uitwerking van de DBA zorgt voor onzekerheid bij opdrachtgevers en zelfstandige
ondernemers. Het is een uitdaging voor een te vormen kabinet om deze urgente knelpunten op
daadkrachtige wijze op te lossen in een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid.


De Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties pleiten voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin
zelfstandig ondernemen een bewuste en vrije keuze is met een wettelijke status en uitgezonderd van het
arbeidsovereenkomstenrecht. De DBA en de modelcontracten moeten definitief van tafel.


Schijnconstructies kunnen blijvend worden voorkomen door de WWZ in positieve zin bij te stellen en
werkgeversrisico’s te verlagen. Preventieve oplossingen hebben de voorkeur boven generieke
maatregelen, die negatieve weerslag hebben op het imago van alle zelfstandige ondernemers. Voor de
(beperkte) groep ex-werknemers, die door de crisis tegen wil en dank ondernemer zijn geworden, kan een
separate oplossing worden gevonden, zodat bijna 1 miljoen echte ondernemers de economie verder
kunnen blijven ondersteunen.


In de toekomstige arbeidsmarkt hebben bewust zelfstandige ondernemers een eigen zelfgekozen
rechtspositie. Jongeren verdienen toerusting voor deze bewuste keuze door economische educatie en
ondernemerschap te prioriteren in het onderwijs.


Als zelfstandigenorganisaties hopen wij hiermee een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de
vorming van een kabinet met een modern arbeidsmarktbeleid, waarin iedereen op eigen wijze kan
participeren en waarin bewust ondernemerschap wordt erkend en bevestigd. Wij zijn van harte bereid om
onze standpunten nader toe te lichten.


Met vriendelijke groet,


Denis Maessen,

Voorzitter PZO 

                                         

Maarten Post,

Voorzitter Stichting ZZP Nederland

 

Charles Verhoef

Voorzitter Zelfstandigen Bouw      

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer