Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Pensioen in eigen beheer

Voormalig staatssecretaris Weekers heeft aangekaart problemen te zien rondom het pensioen in eigen beheer van de dga. Huidige Staatssecretaris van Financien Wiebes geeft aan eerste oplossingsrichtingen te hebben op vragen die zijn gesteld door de Tweede Kamer.

De Staatssecretaris erkent het nijpende probleem rondom het pensioen in eigen beheer van de dga. In zijn brief komt het volgende naar voren: "Het verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichtingen (leidt) tot een complexiteit, die zowel voor de dga als voor de Belastingdienst op niet optimaal is. Dit leidt tot onduidelijkheden bij een aantal situaties, zoals bij de vraag of er dividend kan worden uitgekeerd."


Aangezien pensioen in eigen beheer zich onderscheidt in de fiscale- en civielrechtelijke kant, is het volgens de Staatssecretaris op dit moment niet mogelijk een pasklaar antwoord te produceren ten aanzien van de problematiek.
Volgens Wiebes is er eigenlijk maar één uitgangspunt, namelijk een aanpassing van de regeling voor pensioen in eigen beheer is alleen zinvol als de regelgeving structureel eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor zowel de dga als de Belastingdienst. Men moet af van de ingewikkelde verschillen tussen de fiscale- en civiele waarderingsregels bij het eigen beheer. Als randvoorwaarden noemt de Staatssecretaris dat de door de dga ingelegde middelen beschikbaar moeten blijven voor (de financiering van) de eigen onderneming. Verder moet het mogelijk blijven dat iets geregeld kan worden voor de (potentiële) nabestaanden. Ten slotte moet een aanpassing budgettair haalbaar zijn.

Naast de geschetste oplossingsrichtingen in de brief van 6 december 2013 (van Weekers), noemt Staatssecretaris Wiebes nog een vierde oplossingsrichting, aangedragen door Kamerleden, namelijk een beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage.

  1. Wiebes geeft aan dat variant 1 uit de voornoemde brief afvalt omdat deze budgettair niet haalbaar is.
  2. Variant 2 valt tevens af omdat dit een incidentele aanpassing is met grote juridische bezwaren welke de regeling voor de langere termijn niet eenvoudiger maken. 
  3. Variant 3, de fiscale reserve voor pensioen, biedt volgens Wiebes objectief de meeste aanknopingspunten voor een echte vereenvoudiging en voldoet zijns inziens tevens aan alle genoemde randvoorwaarden. De Staatssecretaris werkt momenteel aan een verdere uitwerking van deze variant.
  4. Bij aangedragen vierde variant – de beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage – heeft de Staatssecretaris twijfels of dit werkelijk tot een vereenvoudiging kan leiden; in ieder geval niet in de voorgestelde vorm. 

PZO-ZZP pleit, in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland voor het volgende:

  1. Het geld moet in de BV kunnen blijven zitten;
  2. Er moet een pragmatische oplossing komen voor het probleem dat een aantal dga's geen dividend meer kunnen uitkeren;
  3. Het systeem van pensioen in eigen beheer mag niet op de schop gaan;
  4. Dga's moeten een adequaat pensioen kunnen opbouwen;
  5. Er mag geen sprake zijn van een lastenverzwaring voor dga's.

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer