Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

    

 

 

Zelfstandige Ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt


De Zelfstandigenorganisaties pleiten voor een evenwichtige Nederlandse arbeidsmarkt die pro actief
kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en waarin iedereen meedoet op een manier die men zelf
bepaalt, als werknemer of als ondernemer. Er is ruimte voor gezond ondernemerschap en
werknemerschap, waarvoor mensen in vrijheid kiezen. Op basis van de bewuste keuze is er de kans
om ondernemerschap zonder belemmeringen tot bloei te laten komen en een belangrijke bijdrage te
leveren aan de economie en de samenleving.


Inmiddels zijn er zo’n kleine miljoen huishoudens (ca 900.000) waarvan het inkomen als zelfstandig
ondernemer het hoofdinkomen is. Een gezonde situatie. Ook is er een groep van totaal circa 400.000
zelfstandig ondernemers die soms net zijn gestart, slechts een deel van hun tijd als ondernemer
werken of zelfs tegen hun zin in ondernemer zijn geworden. Dit laatste is onwenselijk en past niet in
het streven om mensen zelf te laten bepalen op welke manier ze willen werken. Een situatie die een
nieuw kabinet actief moet aanpakken.


Nieuwe kansen voor nieuwe werknemers door minder werkgeversrisico’s


Het belang van het vinden van een oplossing voor de categorie ondernemers met tegenzin vraagt om
prioriteit. Deze kleine groep van circa 100.000 “ondernemers“ heeft liever een dienstverband. De
weg terug naar een dienstverband is echter lastig. De combinatie van rigide ontslagrecht, langdurige
loondoorbetaling bij ziekte en afname van werk tijdens de crisisperiode, heeft in het afgelopen
decennium gezorgd voor uitstoot van werknemers naar het zelfstandig ondernemerschap. Nu de
crisis voorbij is, wordt het tijd voor herstel. De 900.000 huishoudens genereren een gezond inkomen
met zelfstandig ondernemerschap. Maak het werkgeverschap, met name in het MKB, aantrekkelijker
zodat de gedwongen zelfstandigen weer als werknemer aan het werk kunnen.


Blijvende oplossing voor bestaande groep gedwongen zelfstandigen


De beperkte groep “gedwongen zelfstandigen”, veelal een groep met laag verdienvermogen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, kunnen als “ondernemer” het hoofd nauwelijks boven water
houden. Aanvaarden bijna ieder tarief en zijn niet in staat inkomensrisico’s af te dekken. De aard van
het contract maakt hen niet uit. Zij willen kunnen rondkomen en dat verdient waardering. Echte
ondernemers hebben last van deze situatie. De overheid kan voor deze groep met zorgen een
eenmalige oplossing bieden, door deze voormalige werknemers actief te begeleiden naar een baan
als werknemer en hun WW-rechten voor een bepaalde duur te doen herleven. De
“schijnzelfstandigheid” gaat daardoor aan de kant.


Ruimte voor ondernemerschap door eigen rechtspositie


Mensen, die er bewust voor kiezen om ondernemer te zijn, verdienen gerespecteerd te worden op
hun eigen wettelijk kader. Dat vraagt geen nieuwe wetgeving, wel aanscherping. De bewuste keuze
sluit iedere (fictieve) dienstbetrekking uit, waardoor opdrachtgevers weer het vertrouwen krijgen om
zelfstandige ondernemers in te zetten. Deze keuze wordt formeel bevestigd in de Verklaring
Zelfstandig Ondernemer, die bij inschrijving in het Handelsregister wordt afgelegd en mede de basis
vormt voor fiscale status van ondernemer. De essentie van het ondernemerschap, het willens en
wetens voor eigen rekening en risico werken, is uitgangspunt van deze verklaring.

Onafhankelijk ondernemer voor eigen rekening en risico


De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de afdekking van inkomensrisico’s, zoals leegloop,
pensioen, arbeidsongeschiktheid en scholing. De ondernemer staat voor de kwaliteit van zijn werk en
is aansprakelijk voor fouten. Een ondernemer hoort niet thuis in een cao. Afspraken over minimum
tarieven zijn funest voor het ondernemerschap, verplichte sociale bescherming eveneens.


Creëer de (fiscale) ruimte voor ondernemers om hun eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen
door ze in staat te stellen eigen vermogen op te bouwen via een “zelfstandigenrekening” die ze voor
deze risico’s kunnen inzetten. Ondernemers willen zelf de regie houden over de aanwending van
financiële middelen, zodat het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar komt en
inkomensrisico’s op passende wijze kunnen worden afgedekt.


Goed opdrachtgeverschap


Opdrachtgevers zijn verplicht om zich als goed opdrachtgever te gedragen. Dit gaat verder dan een
goede overeenkomst. Het betekent ook dat opdrachtgevers bereid moeten zijn om voor opdrachten
een eerlijk tarief te betalen en op een open manier aan te besteden. Nu vormen met name
overheden een groep van opdrachtgevers die een neerwaartse spiraal leiden. Niets staat hen in de
weg om dit anders te doen. Het vraagt niet om wetgeving. De overheden kunnen immers, als het
gaat om goed opdrachtgeverschap, vrijwillig moreel en feitelijk leiderschap tonen. De markt volgt
dan.


Behoud fiscale ondernemersfaciliteiten; een belangrijke randvoorwaarde


De zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling zijn veelal voor ondernemers een belangrijke
compensatie om eigen sociale voorzieningen te treffen en om te kunnen blijven investeren in de
onderneming. Juist voor het MKB is het van belang om de investeringscapaciteit te verbeteren en het
eigen vermogen te versterken, zodat sprake kan blijven van ondernemerschap. Opleidingskosten
moeten daarbij voor 100% aftrekbaar zijn, zodat zelfstandige ondernemers in staat kunnen blijven
om noodzakelijke scholing te volgen om hun concurrentiepositie te behouden en te verbeteren.


Ondernemer blijft zelf verantwoordelijk voor afdekking inkomensrisico’s


Het aanvullend pensioen in de tweede pijler is een recht van (niet alle) werknemers en kan als
zodanig niet verplichtend zijn voor ondernemers. Wel is het van belang om pensioenopbouw in de
derde pijler te stimuleren door de toegankelijkheid te verhogen en de transparantie te verbeteren.


Het inkomensrisico bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid is een universeel en onvoorzien
risico voor alle werkenden. Dat pleit voor een algemene voor alle werkenden toegankelijke en
betaalbare voorziening op minimum niveau naar IVA-model (volledig arbeidsongeschikt), met opting
out voor ondernemers, die dit risico op een andere wijze af kunnen dekken. Ondernemers kunnen op
vrijwillige basis zelf aanvullende verzekeringen afsluiten.


Tevens kan een algemene basisvoorziening voor ziekte worden ingesteld, zodat werkgevers de
loondoorbetaling van werknemers kunnen afdekken en zelfstandige ondernemers in de gelegenheid
worden gesteld om dit eigen risico desgewenst betaalbaar te verzekeren.

Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt


Het aantal startende ondernemers groeit gestaag en zal blijven groeien. Deze ontwikkeling maakt het
noodzakelijk om het ondernemerschap, ondernemersvaardigheden en de economische educatie te
prioriteren in het onderwijsbeleid. Alleen dan zullen jongeren in staat worden gesteld om een
bewuste keuze te maken voor ondernemer of werknemer en zal duurzaam ondernemerschap in de
toekomst veilig worden gesteld. De praktijk leert dat kansarme starters op de arbeidsmarkt via het
ondernemerschap wél de nodige vrijheid en ruimte ervaren. Dat dient gestimuleerd te worden.


Kortom


Werk voor iedereen is wat ons dient te binden in Nederland; een inclusieve arbeidsmarkt van
werkenden wordt niet bepaald door de aard van het contract. Zelfstandig ondernemerschap is
daarbij een serieus te nemen optie.


Bewust zelfgekozen ondernemerschap wordt formeel bevestigd in de Verklaring Zelfstandig
Ondernemer (VZO) als wettelijke status, civiel-fiscaal en sociaalrechtelijk en uitgezonderd van het
arbeidsovereenkomstenrecht. De DBA en de modelcontracten moeten van tafel.


Werkgeversrisico’s (ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte) beperken en verlagen om zo
drempels weg te nemen
, WWZ in positieve zin bijstellen waardoor schijnconstructies blijvend
worden voorkomen.


Fiscale ondernemersfaciliteiten blijven behouden, eigen verantwoordelijkheid is en blijft
vertrekpunt en scholing 100% aftrekbaar.


Geen verplichte afdekking inkomensrisico’s pensioen en arbeidsongeschiktheid, wel
toegankelijke voorzieningen en de (fiscale) mogelijkheid eigen vermogen via de
“zelfstandigenrekening” te beheren.


 Oplossing bestaande groep gedwongen zelfstandigen aan de onderkant door begeleiding naar
werknemer door eenmalige opname in WW en begeleiding door UWV.

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer