Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door het bezoeken en raadplegen van pagina’s op deze website stem je in met de onderstaande disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

Deze website is een uitgave van de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Doel van de website is om de gebruiker te informeren over (ontwikkelingen rond) zelfstandig ondernemerschap en de activiteiten van PZO. Daarnaast kan de gebruiker op een aantal plaatsen actief participeren door bijvoorbeeld te reageren op deze ontwikkelingen en PZO-activiteiten. De website dient verder om leden toegang te bieden tot PZO-ledendiensten. Leden beschikken daartoe over unieke en persoonlijke inloggegevens.

De disclaimer en gebruiksvoorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Aansprakelijkheid
Hoewel PZO de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan PZO niet uitsluiten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De bezoeker van deze website kan daarom ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

PZO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op informatie die op deze website is samengebracht. Onder informatie dient in dit verband ook te worden verstaan informatie verkregen via hyperlinks in deze website naar externe websites waaronder (maar niet uitsluitend) de speciale PZO-verzekeringssite (zie punt 5 van deze disclaimer).

>> Terug naar boven

2. Intellectuele eigendom
De op deze website vermelde informatie en materialen (zoals teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's) zijn eigendom van of in licentie bij PZO. Deze informatie en materialen worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben of krijgen tot deze site.

Bij het plaatsen van informatie of materialen waarop mogelijk intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, spant PZO zich in om vooraf de rechthebbende(n) te achterhalen. Indien jij meent rechthebbende te zijn op informatie en/of materialen op deze website, neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.

>> Naar het contactformulier voor rechthebbenden
>> Terug naar boven

3. Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden:
Deze website bevat pagina’s en bestanden die niet voor iedere gebruiker toegankelijk zijn. PZO verstrekt aan daartoe gerechtigde gebruikers unieke en persoonlijke inloggegevens. De betreffnde gebruiker krijgt daarmee toegang tot die pagina’s en bestanden die voor hem door PZO toegankelijk zijn gemaakt.

De door PZO verstrekte inloggegevens zijn persoonlijk. De gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met deze inloggegevens en zal deze nooit aan derden verstrekken. PZO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van inloggegevens indien de gebruiker onzorgvuldig met zijn gegevens omgaat.

PZO stelt gebruikers die misbruik maken van de door PZO aan hen verstrekte inloggegevens aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

>> Terug naar boven

4. Privacy
PZO respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens en informatie die de gebruiker eventueel aan PZO verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

PZO gebruikt de persoonsgegevens die een gebruiker via deze website of per e-mail aan PZO verstrekt uitsluitend voor het aangegeven doel.

Persoonsgegevens worden door PZO nooit aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld. De privacyregels, in het bijzonder ook die ten aanzien van het gebruikmaken van PZO-ledendiensten, zijn vastgelegd in een uitgebruik privacyreglement.

>> Terug naar boven

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer